Team

Subham Acharya

Subham Acharya

Campus Ambassador -
VSSUT Burla- India

Aman Raj Gupta

Aman Raj Gupta

Campus Ambassador -
Member E Cell IIM Bodhgaya

AKRUTHIK REDDY SAMA

Yakruthik Reddy Sama

Campus Ambassador -
NIT Rourkela

Yaman Tule

Yaman Tule

Campus Ambassador
President ECell IIM Sambalpur